19 grudnia SPOWIEDŹ – w Kłopotowie i w Pieszkowie: 17.45 – 18.15; w Osieku: 18.30 – 19.15.
Katecheza – grupa w Pieszkowie 19 grudnia (g. 17.45)

Posty oznaczone ‘statystyki’

Sprawozdanie z działalności rzymsko-katolickiej parafii p.w. Chrystusa króla w Osieku w roku 2015

Informacje Możliwość komentowania Sprawozdanie z działalności rzymsko-katolickiej parafii p.w. Chrystusa króla w Osieku w roku 2015 została wyłączona

Sprawozdanie z działalności rzymsko-katolickiej parafii p.w. Chrystusa króla w Osieku w roku 2015

1. Serdecznie dziękuję:

 • Ks. Mirosławowi Łobodzińskiemu – salezjaninowi, za posługę przy ołtarzu podczas celebracji Mszy świętych w ciągu roku oraz w konfesjonale, a także oraz podczas wizyty duszpasterskiej w Osieku.
 • Ks. Janowi Kędzierewiczowi za posługę od sierpnia do grudnia tego roku
 • Parafianom, którzy uczęszczali na Eucharystię i inne nabożeństwa – za ich świadectwo wiary
 • Rodzinom naszej Parafii, mieszkańcom Pieszkowa, szczególnie tym, którzy wsparli wykonanie nowych mebli do prezbiterium kościoła w Osieku i remont elewacji Domu Parafialnego
 • Parafianom za pomoc – szczególnie w czasie remontu elewacji
 • Za wsparcie finansowe sprzątania i dekorowania kościoła w Osieku i Pieszkowie i Kłopotowie i przygotowywanie kościoła na nabożeństwa w Kłopotowie i Pieszkowie.
 • szczególne podziękowania /zgodnie z uchwałą Rady Parafialnej z listopada 2015 r./ dla:

Kl. Mateusza Nawrot
p. Ryszarda Wdowiak,
p. Janusza Babiarczyk,
p. Agnieszki Windysz,
p. Henryka Tomczak
p. Eugeniusza Korzeń
p. Tomasza Skowron

 • Liturgicznej Służbie Ołtarza za ich posługę w świątyniach naszej Parafii
 • Organistom – panu Łukaszowi oraz p. Dariuszowi i P. Janowi
 • Klerykowi Mateuszowi Nawrot
 • Członkiniom Żywego Różańca
 • Panom z grupy zbierającej tacę w świątyniach w Osieku i Pieszkowie
 • Paniom otwierającym kościoły i czuwającym nad porządkiem w kościołach w Kłopotowie i Pieszkowie
 • Pani sprzątającej kościoły
 • Panu Bogdanowi i Tomaszowi – Nadzwyczajnym Szafarzom Najświętszej Eucharystii i świadectwo wiary
 • Sołectwu Kłopotowa, Pieszkowa i Osieka za współpracę oraz wójtowi oraz Radnym Gminy Lubin.
 • Wszystkim darczyńcom prywatnym, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla kościołów w Kłopotowie, Pieszkowie i Osieku oraz Domu Parafialnego
 • Wszystkim wolontariuszom za porządkowanie kościołów i terenu przykościelnego, za pranie bielizny liturgicznej
 • Wszystkim nie wymienionym powyżej za zaangażowanie materialne i duchowe na rzecz wspólnoty parafialnej.

2. Duszpasterskie radości:

 • W minionym roku prowadziła działalność jedna wspólnota Domowego Kościoła (4) rodziny, ruchu Światło – Życie /zakończyła działalność we wrześniu 2014r/
 • Utrzymanie się zaangażowania chrześcijańskiego Rodziców, którzy wraz z dziećmi uczęszczali na nabożeństwa Różańcowe i Roraty
 • Udział wiernych i księży z dekanatu w Odpustach w Kłopotowie, Pieszkowie i Osieku
 • Zaangażowanie wiernych w przygotowanie odpustów w poszczególnych małych wspólnotach: Kłopotowa, Pieszkowa i Osieka
 • Utrzymująca się liczba ministrantów około 30 we wszystkich kościołach
 • Zaangażowanie wiernych w liturgię w kościele w Pieszkowie
 • Czterech nowych lektorów i pięciu ministrantów w Osieku
 • Ponad 80% rodzin przyjęło duszpasterza z wizytą duszpasterską na początku roku 2015
 • Dobrze prowadzona i na bieżąco monitorowana strona parafialna z możliwością podglądu kościoła w Osieku za pośrednictwem kamery

3. Radości materialne i duchowe:

 • Wykonanie dokumentacji i zrealizowanie projektu: „Budowa nowego przyłącza wody do Domu Parafialnego w Osieku” wraz z pozwoleniami konserwatorskimi.
 • Wykonanie chodnika łączącego parking szkolny z placem wokół kościoła w Osieku.
 • Wykonanie dokumentacji, załatwienie odpowiednich pozwoleń konserwatorskich i zrealizowanie 1/3 projektu „Modernizacji szaty roślinnej wokół kościoła w Osieku”.
 • Zakupienie nowych mikrofonów pojemnościowych do kościoła w Osieku i Pieszkowie.
 • Wyremontowanie pokoju gościnnego w Domu Parafialnym
 • Dzięki wsparciu rodziców dzieci przyjmujących po raz pierwszy komunię świętą i rodziców młodzieży przyjmujących sakrament Bierzmowania oraz innych osób prywatnych zakupiono nowe meble do prezbiterium kościoła w Osieku /do spłaty pozostało 10000, -zł/.
 • Zakończenie kursu przygotowawczego i rozpoczęcie działalności przez 2-go Nadzwyczajnego Szafarza Komunii świętej

4. Niepokoje:

 • Według statystyk tylko około 21 % wiernych uczęszcza na niedzielną Eucharystię
 • Ciągle mały jest udział dzieci i młodzieży w spowiedzi pierwszopiątkowej i eucharystii niedzielnej
 • Mało par przed wspólnym zamieszkaniem zawiera małżeństwo sakramentalne /przyzwolenie rodziców na takie sytuacje/
 • Ciągle słaba świadomość przynależności wiernych do wspólnoty parafialnej (religijnej), w tym także społeczności lokalnej.
 • Niewystarczająca katecheza – przygotowanie dla małżeństw przed Chrztem dziecka oraz przed I Spowiedzią i Komunia świętą /większość rodzin, które chrzczą dzieci lub „zaliczą I komunie dziecka” znikają z kościoła/ – brak animatorów świeckich.
 • Brak zapału do organizowania przedstawień religijnych takich jak np. jasełka.Brak chętnych na proponowane parafialne pielgrzymki

5. Zadania:

 • Rozpoczęcie działalności kręgu biblijnego lub innej grupy dla wzmocnienia duszpasterstwa
 • Podtrzymywanie i rozwijanie inicjatyw duszpasterskich: adoracje Najświętszego Sakramentu, organizowanie okolicznościowych akademii i przedstawień.
 • Przeprowadzanie parafialnej pielgrzymki
 • Wzmocnienie działalności scholi w Osieku i inicjowanie grup śpiewaczych w Pieszkowie i Kłopotowie
 • Wykonanie dokumentacji i I fazy projektu „Budowa kopii średniowiecznego ołtarza w kościele w Osieku”. I faza: dokumentacja fotograficzna, mensa ołtarza, ustawienie tabernakulum.
 • Remont ubytków na elewacji zewnętrznej kościoła w Osieku.
 • Wykonanie kolejnych 2/3 projektu „Modernizacja szaty roślinnej wokół kościoła w Osieku”.
 • Naprawienie ubytków w kostce brukowej przed kościołem w Pieszkowie, dokończenie wejścia z kostki od strony drogi w kierunku Legnica – Lubin oraz przygotowanie na placu kościelnym miejsca do parkowania /żwir, kamienie, itp./ (2015!)
 • Uporządkowanie strychu na kościele w Pieszkowie, w tym bezwzględnie konieczne naprawienie instalacji elektrycznej na strychu.
 • Malowanie ogrodzenia wokół kościoła w Kłopotowie.

6. Statystyki:

 • Sakrament Chrztu przyjęło: 22 dzieci
 • Po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Eucharystii przystąpiło 16 dzieci w kościele w Osieku.
 • 30 osób przyjęło Sakrament Bierzmowania
 • Sakrament Małżeństwa zawarło 6 par.
 • Wygłoszono 8 razy zapowiedzi przedślubne
 • Pogrzeby: 13 osób: 4 w Pieszkowie, 8 w Osieku i 1 w Kłopotowie
 • Sakrament pojednania i Pokuty – jak każdego roku każdy musi policzyć swoje spowiedzi
 • Rozdzielono około 14000 Komunii Świętych
 • Katechezą na terenie parafii (Przedszkole i Szkoła Podstawowa – klasy 0 i I – III) objętych jest 70 dzieci
 • Do pierwszej Spowiedzi i pełnego udziału w Eucharystii na terenie Parafii przygotowuje się 12 dzieci
 • W parafii działają grupy: Rada Parafialna (15 osób), Liturgiczna Służba Ołtarza (30 osób), Żywy Różaniec (80 osób), Schola (12 osób)

7. Wydatki stałe:

 • Urząd Skarbowy i inne opłaty urzędowe /m.in. mapy geodezyjne/ 2970, – zł
 • Remonty i inwestycje budowlane 58 900, -zł
 • Przeglądy i konserwacje budynków: 1800, – zł
 • Woda i ścieki: 700, – zł
 • Gaz: 10 800, – zł
 • Energia elektryczna: 5100, – zł /Dom Parafialny i trzy kościoły/
 • Opłaty abonamentowe /telefon, telewizja/: 700, – zł
 • Podatek od nieruchomości: 550, – zł
 • Wywóz nieczystości: 400, – zł
 • Opłaty kurialne i na potrzeby seminarium duchownego diecezji legnickiej: 12650, – zł
 • Opłaty urzędowe i dekanalne: 3000, – zł
 • Ubezpieczenie kościołów i domu parafialnego: 2200, – zł
 • Utrzymanie samochodu: 5400, – zł
 • Kwiaty, art. Dekoracyjne i środki czystości: 3500, – zł
 • Środki czystości i inne materiały do konserwacji kościołów: 2900, – zł
 • Fundusz misyjny: 1500, – zł
 • Wydatki duszpasterskie: pomoce duszpasterskie /kontrolki na roraty, na niedzielne msze św. banery/, nagrody dla dzieci, artykuły liturgiczne do celebracji nabożeństw: komunikanty, wino, hostie: 9500, – zł
 • Prowizje bankowe przy obsłudze konta: 400, -zł

8. Wydatki różne:

 • Sprzęt i wyposażenie kościołów: 10 650, – zł
 • Spotkania odpustowe i z okazji bierzmowania: 1100, zł
 • Inne wydatki duszpasterskie: 13 313, – zł

– Razem WYDATKI: 134 720, -zł

– STAN KASY na 1 stycznia 2015 r: 4436,81 zł

PRZYCHODY w 2015 r: 147 914,00 zł
RAZEM: 152 350,81 zł

Stan kasy na 31 grudnia 2015 r.: 4317,00 zł

 

Proboszcz
ks. Wojciech Skowron sdb

Sprawozdanie z działalności rzymsko-katolickiej parafii p.w. Chrystusa króla w Osieku w roku 2015 1. Serdecznie dziękuję: Ks. Mirosławowi Łobodzińskiemu – salezjaninowi, za posługę przy ołtarzu podczas celebracji Mszy świętych w ciągu roku oraz w konfesjonale, a także oraz podczas wizyty duszpasterskiej w Osieku. Ks. Janowi Kędzierewiczowi za posługę od sierpnia do grudnia tego roku Parafianom, […]