Posty oznaczone ‘sprawozdanie’

SPRAWOZDANIE za 2019 r.

Informacje Możliwość komentowania SPRAWOZDANIE za 2019 r. została wyłączona
 1. Serdecznie dziękuję:
 • Księżom: Mirosławowi Łobodzińskiemu, Andrzejowi Królowi i Piotrowi Lorkowi (salezjanom), za pomoc w posłudze przy ołtarzu podczas celebracji Mszy świętych konfesjonale, a także – ks. Mirosławowi – za pomoc podczas wizyty duszpasterskiej.
 • Diakonowi – Mateuszowi Nawrot: za pomoc podczas wielu nabożeństw, za wygłoszone Słowo Boże i udzielone Sakramenty- Chrztu i Małżeństwa
 • Parafianom, którzy uczęszczali na Eucharystię i inne nabożeństwa – za ich świadectwo wiary
 • Rodzinom naszej Parafii – tym, którzy wsparli materialnie wykonanie różnych inicjatyw w Osieku, Pieszkowie i Kłopotowie.
 • I tym parafianom, którzy włączyli się w różne prace dla wspólnoty: przy remontach, przy porządkowaniu kościołów i terenu wokół nich oraz przy montowaniu dekoracji.
 • Za wsparcie finansowe sprzątania i dekorowania naszych kościołów oraz za przygotowywanie ich na nabożeństwa.

– szczególne podziękowania: dla:

p. Ryszarda Wdowiak, p. Wojciecha Burdzy, p. Mirosława Szefer, p. Anety i Pawła Powązka, p. Agnieszki Windysz, p. Henryka Tomczak, p. Stanisława Balcer, p. Eweliny Kołcz, p. Ryszarda Gil.

 • Liturgicznej Służbie Ołtarza za ich posługę w świątyniach naszej Parafii (2- Kłopotów, 2 – Pieszków i 13 – Osiek)
 • Organiście p. Mateuszowi Łukasik
 • Członkiniom Żywego Różańca (4 róże)
 • Panom z grupy zbierającej tacę w świątyniach w Osieku i Pieszkowie
 • Paniom otwierającym kościoły i czuwającym nad porządkiem w kościołach w Kłopotowie i Pieszkowie
 • Pani Annie – sprzątającej kościoły
 • Panu Bogdanowi i Mariuszowi – Nadzwyczajnym Szafarzom Najświętszej Eucharystii za pomoc i ich świadectwo wiary
 • Sołtysom: Kłopotowa, Pieszkowa i Osieka za współpracę i wspólne realizowanie wielu inicjatyw oraz wójtowi p. Tadeuszowi Kielan i radnym Gminy Lubin.
 • Wszystkim darczyńcom prywatnym, którzy okazali wsparcie rzeczowe i materialne dla kościołów w Kłopotowie, Pieszkowie i Osieku oraz Domu Parafialnego.
 • Za pranie bielizny liturgicznej
 • Wszystkim nie wymienionym powyżej za zaangażowanie materialne i duchowe na rzecz wspólnoty parafialnej.
 • Duszpasterskie radości:
 • Udział wiernych i księży z dekanatu w uroczystościach odpustowych w Kłopotowie, Pieszkowie i Osieku
 • Zaangażowanie wiernych w przygotowanie tych uroczystości
 • Utrzymująca się liczba ministrantów około 30 we wszystkich kościołach
 • Zaangażowanie wiernych w liturgię – w kościele w Pieszkowie
 • Udział naszego parafianina i lektora w światowych Dniach Młodzieży w Panamie.
 • Na bieżąco monitorowana i prowadzona internetowa strona parafialna z możliwością podglądu kościoła w Osieku za pośrednictwem kamery
 • Rozpoczęcie działalności scholi dziecięcej

  Duchowe i materialne radości:
 • Wykonanie dokumentacji i zrealizowanie projektu: „Wymiana i renowacja stolarki okiennej oraz krat w kościele parafialnym pw. Chrystusa Króla w Osieku – etap II”.
 • Zakupienie instrumentu organowego – zabytkowego i rozpoczęcie renowacji
 • Modernizacja sieci zasilającej w energię elektryczną w kościołach w Kłopotowie i w Pieszkowie
 • Zakupienie i zamontowanie ogrzewania elektrycznego w kościołach w Kłopotowie i w Pieszkowie oraz w kaplicy św. Barbary w Osieku

  Niepokoje:
 • Spadek zaangażowania chrześcijańskiego Rodziców, którzy wraz z dziećmi uczęszczali na nabożeństwa różańcowe w październiku, na roraty czy nabożeństwa Drogi krzyżowej
 • Tylko około 54% rodzin przyjęło duszpasterza z wizytą duszpasterską na przełomie 2018/2019 r. (edycja jesienna 2019 tj. ok. 49%).
 • Według statystyk tylko około 18,9 % wiernych uczęszcza na niedzielną Eucharystię
 • Od kilku mały jest udział dzieci i młodzieży w spowiedzi pierwszopiątkowej i eucharystii niedzielnej
 • Wiele rodzin teoretycznie związanych z parafią nie jest świadomie związana ze wspólnotą – odnosi się to także do przynależności do lokalnej społeczności w poszczególnych miejscowościach
 • Słaby poziom katechezy przed chrzcielnej (szczególnie przy pierwszym dziecku); przygotowanie dla narzeczonych odbywa się głównie poza parafią – brak katechistów świeckich
 • Słaby poziom świadomości głębokiego zaangażowania Rodziców w przygotowanie dziecka do I Spowiedzi i Komunii świętej oraz do Sakramentu Bierzmowania /większość rodzin, które chrzczą dzieci lub „zaliczą I komunie dziecka”, albo dziecko otrzyma bierzmowanie – znikają z kościoła/ – brak animatorów świeckich.
 • Brak szerszego zapału do organizowania przedstawień religijnych i akademii okolicznościowych.

  Zadania:
 • Rozpoczęcie działalności kręgu biblijnego lub innej grupy dla wzmocnienia duszpasterstwa
 • Podtrzymywanie i rozwijanie inicjatyw duszpasterskich, takich jak: adoracje Najświętszego Sakramentu (przynajmniej raz w miesiącu), organizowanie cykliczne okolicznościowych akademii i przedstawień.
 • Przeprowadzanie parafialnej pielgrzymki
 • Wzmocnienie działalności scholi w Osieku i inicjowanie grup śpiewaczych w Pieszkowie i Kłopotowie
 • Wykonanie projektu renowacji ścian i elewacji zewnętrznej kościołów: w Osieku i Pieszkowie.
 • Poprawienie nawierzchni na placu kościelnym z miejscami do parkowania przy kościele w Pieszkowie i Kłopotowie.
 • Uporządkowanie strychu na kościele w Pieszkowie, w tym bezwzględnie konieczne naprawienie instalacji elektrycznej na strychu (kolejny rok)

  Statystyki:
 • Sakrament Chrztu przyjęło: 27 dzieci (14 dziewczynek i 13 chłopców)
 • Po raz pierwszy do Sakramentu Pokuty i Eucharystii przystąpiło 10 dzieci w kościele w Osieku.
 • Sakrament Bierzmowania przyjęło 58 osób
 • Sakrament Małżeństwa zawarło 6 par.
 • Pogrzeby: 14 osób: 4 w Pieszkowie, 7 w Osieku i 3 z poza parafii.
 • Do pierwszej Spowiedzi i pełnego udziału w Eucharystii na terenie Parafii przygotowuje się obecnie 27 dzieci
 • Do Sakramentu Bierzmowania obecnie przygotowuje się 72 osoby – uczniów klas VI, VII i VIII Szkoły Podstawowej.
 • Wygłoszono 9 razy zapowiedzi przedślubne
 • Sakrament pojednania i Pokuty – jak każdego roku każdy musi policzyć swoje spowiedzi
 • Rozdzielono około 14000 Komunii Świętych
 • Katechezą na terenie parafii (Przedszkole i Szkoła Podstawowa – klasy 0 i I – III) objętych jest około 50 dzieci
 • W parafii działają grupy: Rada Parafialna (12 osób), Liturgiczna Służba Ołtarza (17 osób), Żywy Różaniec (80 osób), Schola (10 osób)

  Wydatki stałe:
 • Remonty i inwestycje budowlane (ogrzewanie: w kościele w Pieszkowie i Kłopotowie): 89 329, -zł
 • Przeglądy obiektów: 552, – zł
 • Woda i ścieki: 1090, – zł
 • Gaz: 9 066, – zł
 • Energia elektryczna /Dom Parafialny i trzy kościoły/: 4545, – zł
 • Opłaty abonamentowe /telefony, telewizja, monitoring/: 1676, – zł
 • Podatek od nieruchomości: 129, – zł
 • Wywóz nieczystości: 311, – zł
 • Świadczenia na rzecz diecezji i seminarium duchownego diecezji legnickiej: 16 048, – zł
 • Ubezpieczenie kościołów i domu parafialnego: 1575, – zł
 • Ubezpieczenie OC i inne: 1445, – zł
 • Utrzymanie samochodu: 3206, – zł
 • Kwiaty, art. Dekoracyjne i środki czystości: 3873, – zł
 • Środki czystości i inne materiały do konserwacji kościołów: 1444, – zł
 • Fundusz misyjny: 500, – zł (nie licząc ofiar składanych celowo do puszek dla Misjonarzy!)
 • Wydatki duszpasterskie: pomoce duszpasterskie, nagrody dla dzieci, artykuły liturgiczne do celebracji nabożeństw: komunikanty, wino, hostie: 19 813, – zł
 • Prowizje bankowe przy obsłudze konta: 262, -zł

  Wydatki różne:
 • Sprzęt i wyposażenie kościołów: 31 899, – zł
 • Organizacja uroczystości parafialnych: 3584, -zł
 • Inne wydatki duszpasterskie: 129 323,31 – zł
 • Razem WYDATKI w 2019:   319 634,31 – zł
 • STAN KASY na 1 stycznia 2019 r:         10 154,31 zł
 • PRZYCHODY w 2019 r:                         310 752,54 zł

                          RAZEM:       320 906,85 zł 

Stan kasy na 31 grudnia 2019 r.: 1272,54 zł

Proboszcz – ks. Wojciech Skowron sdb

Serdecznie dziękuję: Księżom: Mirosławowi Łobodzińskiemu, Andrzejowi Królowi i Piotrowi Lorkowi (salezjanom), za pomoc w posłudze przy ołtarzu podczas celebracji Mszy świętych konfesjonale, a także – ks. Mirosławowi – za pomoc podczas wizyty duszpasterskiej. Diakonowi – Mateuszowi Nawrot: za pomoc podczas wielu nabożeństw, za wygłoszone Słowo Boże i udzielone Sakramenty- Chrztu i Małżeństwa Parafianom, którzy uczęszczali […]